Skip to main content

Bouwkundig teken- & adviesburo ADEK

Arjan Dekker

Startpagina  Even voorstellen  Waarom ADEK  VERBOUWINGEN  NIEUWBOUW  nieuws  Bouwweer  Contact opnemen  ADEK handel HBI kozijnen  ADEK BBS   sport & adek  links   
Ramen en deurenboek ADEK
Kunststof kozijnen HBI
Houten kozijnen HBI
Glassoorten HBI
HBI voordeuren
Kleuren HBI
HBI beslag
HBI terras deuren
Leveringsvoorw. HBI
Garantie HBI
Leveringsvoorw.Glasdaken

ADEK HANDEL

VERKOOP,LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR GLASDAKEN

ADEK Handel hanteert leveringsvoorwaardenvoor leveringen van :

-ALLURE GLASDAKEN

 volgens onderstaande voorwaarden

 KvK 34163146 Gevestigd: Commandeurslaan 26 1964LZ Heemskerk

 

 

ARTIKEL 1: Toepasselijkheid

1.1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Vabo Techniek bv

doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het

gevolg kunnen zijn. De aanbieder/leverancier is Vabo Techniek bv. Deze wordt

aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als

opdrachtgever of koper.

1.2.

Algemene voorwaarden van opdrachtgever, inkoopvoorwaarden van opdrachtgever

en besteksvoorwaarden zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand

gewezen.

1.3.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts wanneer

deze schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever zijn bevestigd.

1.4.

Indien een deel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dan laat

dit de geldigheid van het overige deel van deze algemene voorwaarden onverlet. In

plaats van het nietige of vernietigde deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen

op wettelijke wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn,

indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

ARTIKEL 2: Aanbiedingen

2.1.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en in afwijking op de offerteaanvraag (bestek en

tekeningen)

2.2.

AIs opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt. mag

opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan.

2.3.

Alle genoemde prijzen zijn netto en exclusief BTW.

2.4

Tenzij expliciet anders omschreven, bevatten aanbiedingen en overeenkomsten met

opdrachtnemer nimmer brandwerende producten zoals bedoeld in NEN 6068 en

NEN 6069. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste toepassing van de

producten volgens bouwbesluit. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle

schade welke ontstaat door onjuiste toepassing door opdrachtgever.

 

3.1.

Tenzij anders is overeengekomen. behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle

rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen. berekeningen, (proef)modellen,

programmatuur enz.

3.2.

De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer

ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn

gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van

opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.

3.3.

Opdrachtgever garandeert dat geen gegevens over de door opdrachtnemer gekozen

detaillering, gebruikte fabricage- en/of constructiemethode zonder voorafgaande

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden gekopieerd, aan

derden worden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

3.4Bij overtreding van het in de leden 2 en 3 bepaalde is opdrachtgever aan

opdrachtnemer een boete verschuldigd van EUR 25.000,--. Deze boete kan naast

schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.5.

Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste

verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding

van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van

EUR 1.000,-- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet

worden gevorderd.

ARTIKEL 4: Adviezen, ontwerpen en materialen

4.1.

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van

opdrachtnemer krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke

opdracht.

ARTIKEL 5: Levertijd en/of uitvoeringsperiode

5.1.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de

deelwerkzaamheden of de deelleveranties, worden door opdrachtnemer bij

benadering vastgesteld.

5.2.

Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan

uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat

moment bekend zijn.

5.3.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details

overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz.

in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is

ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht

is voldaan.

5.4.

a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer

bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan

opdrachtnemer de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is

om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren Als de werkzaamheden

niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden

uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

b. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd

met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren

en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van

opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd

zodra de planning dit toelaat.

c.. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de

levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als

voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan

worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit

toelaat.

5.5.

Bij verwijtbare overschrijding van de overeengekomen datum van levering, verbeurt

opdrachtnemer een boete van EUR 35,-- exclusief omzetbelasting, per werkbare

werkdag als bedoeld in artikel 11 lid 3, mits opdrachtnemer in verzuim is jegens

opdrachtgever. Een op overschrijding van de leverdatum gestelde contractuele boete

is niet verschuldigd indien de overschrijding een gevolg is van een niet toerekenbare

tekortkoming als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.

5.6.

Overschrijding, door welke oorzaak ook, van de overeengekomen levertijd en/of

uitvoeringsperiode, geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding,

noch het recht tot het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter

uitvoering van de overeenkomst.

ARTIKEL 6: Risico-overgang

6.1.

Bij koop, exclusief montage, vindt levering plaats af fabriek, "ex works", conform

Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze

ter beschikking stelt aan koper.

6.2.

Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer

overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag,

laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever

kan zich tegen deze risico's verzekeren.

6.3

Bij levering inclusief montage vindt levering plaats franko werk. ; het risico van de

zaak gaat over op het moment dat verkoper de materialen aanlevert op de plaats van

levering.

ARTIKEL 7: Prijswijziging

7.1.

Als er zich na de datum waarop de overeenkomst is gesloten prijsverhogingen

voordoen, bijvoorbeeld door veranderende wet- en regelgeving van de overheid, en

de nakoming van de overeenkomst is door opdrachtnemer nog niet voltooid, dan

mag opdrachtnemer een stijging in de prijsbepalende factoren doorberekenen aan

opdrachtgever.

7.2.

De in lid 1 genoemde prijsverhoging wordt berekend aan de hand van de stijging van

het CBS indexcijfer 'producentenprijzen 28120000 metalen constructiewerken voor

de bouw", door het Centraal Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis

vastgesteld.

7.3.

Als opdrachtgever een consument is, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in

de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en de in lid 1 bedoelde prijsverhoging zich

voordoet binnen drie maanden na de datum waarop de overeenkomst gesloten is,

dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1.

Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten,

als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te

verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn

verplichtingen na te komen.

8.2.

Onder omstandigheden die niet door opdrachtnemer te verwachten waren en die

buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat

leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan

hun verplichtingen, het weer, aardbevingen. brand, verlies of diefstal van

gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades,

stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3.

Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk

is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De

overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat

nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van

de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

ARTIKEL 9: Omvang van het werk

9.1

opdrachtnemer levert de zaak volgens eigen standaard aansluitdetails en tekeningen

welke apart in de opdracht worden genoemd. Opdrachtgever dient bouwkundige

voorzieningen aan te brengen volgens de aansluitdetails en tekeningen van

opdrachtnemer.

Detaillering van opdrachtgever is nimmer van toepassing tenzij anders

overeengekomen.

9.2.

opdrachtgever dient maatvoering en uitvoering op te geven aan opdrachtnemer.

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor juiste maatvoering.

Maten worden door opdrachtnemer niet gecontroleerd, tenzij anders

overeengekomen

9.3.

Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere

beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig verkregen zijn.

In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a.de kosten voor dakbedekkings-, grond-, hei-, hak-, afbouw-, breek-, beton-,

funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-,

herstel,- of ander bouwkundig werk en werkzaamheden aan cv-installaties en

dergelijke;

b.de kosten voor aansluiting van gas-, water-. elektriciteit- of andere infrastructurele

voorzieningen;

c.de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk

aanwezige zaken;

d.de kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;

e.de kosten van verticaal transport op de bouwplaats naar een hoogte > 3 m boven

begane grond nivo.

f. de kosten van aanwerken van bouwkundige zaken zoals het aankloppen van lood

of aanbrengen van goten en kappen.

ARTIKEL 10: Wijzigingen in het werk

10.1.

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

a.er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek;

b.de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de

werkelijkheid;

c.de in het werk gemeten toleranties niet overeenkomen met de daarover gemaakte

afspraken.

10.2.

Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren

die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt

verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalend factoren die gold op het

moment van het sluiten van de overeenkomst.

10.3

Indien afwijkingen in de bouw t.o.v. definitieve vrijgegeven productiematen en

tekeningen zoals goedgekeurd c.q. opgegeven door opdrachtgever, aanpassingen

behoeven c.q. stagnatie veroorzaken voor opdrachtnemer op de bouwplaats, is

opdrachtnemer gerechtigd de volgende verrekeningen door te voeren, zijnde:

Aanpassingwerkzaamheden en stagnatie uren op bouwplaats: euro 40,00 / per uur,

excl. BTW

Indien montage niet meer kan worden gerealiseerd binnen de planning van

opdrachtnemer, is opdrachtnemer gerechtigd een en ander opnieuw in te plannen,

waarbij aanvullend extra voorrijkosten berekend worden zijnde voor regio 1: euro

75,00, regio 2: euro 100,00, regio 3: euro 200,00, regio 4: euro 250,00 , excl. BTW

Bovengenoemde regio’s zijn als volgt verdeeld:

Regio 1 : postcode 40,41,42,47,48,49,

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66

Regio 2: postcode

12,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,43,44,45,46,67,68,69,70,

71,72,73

Regio 3: postcode 10,11,13,14,15,16,,18,19,20,21,74,75,76,77,79,80,81,82,83

Regio 4: postcode 17,78,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99

peil datum 1-1-2004.

ARTIKEL 11: Uitvoering van het werk

11.1.

Opdrachtgever zorgt ervoor dat:

a. Bij aanvang van het werk alIe noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen - zoals

bijvoorbeeld vangnetten, randbeveiligingen, bevestigingspunten voor vanglijnen,

afzettingen van onderliggende terreinen of werkvloeren - zijn getroffen en gedurende

het werk worden gehandhaafd. Hierdoor wordt zorg gedragen voor veilige en

gezonde arbeidsomstandigheden voor de monteurs, die moeten voldoen aan de

eisen, die door of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet en/of enig andere

nationale, dan wel internationale regeling (bijvoorbeeld communautaire richtlijnen)

terzake, aan de werkgever en/of de bouwplaats worden gesteld;

b. de monteurs in de gelegenheid gesteld worden om direct na aankomst op de

bouwplaats met hun werkzaamheden te beginnen;

c. de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd tijdens de normale werkuren.

Alleen als opdrachtnemer op tijd aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het voor

de voortgang van het werk noodzakelijk is om het tijdstip van het begin of het einde

van de werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen, zal opdrachtnemer

hier eventueel van afwijken;

d. de toegangswegen tot de bouwplaats of waar de goederen dan ook moeten

worden afgeleverd, geschikt zijn voor de transportvoertuigen van opdrachtnemer;

e. de aangewezen bouwplaats geschikt is voor montage en er, naar het oordeel van

opdrachtnemer, op of nabij de bouwplaats voldoende afsluitbare en droge

opslagruimte aanwezig is voor de materialen van opdrachtnemer welke om niet in

deze opslagruimte kunnen worden gestockeerd;

f. de te verwerken materialen in de directe nabijheid van de op dat moment

uitgevoerde werkzaamheden aan opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld;

g. er binnen een afstand van 50 m tot de werkplek voldoende aansluitmogelijkheden

zijn voor water, verlichting en elektriciteit, waarbij de elektrische aansluiting geschikt

moet zijn voor 230/380 volt, met een toereikend vermogen;

h. er op de bouwplaats geschikte behuizing(en) of andere voorzieningen zoals toileten

wasgelegenheid aanwezig zijn voor het personeel van opdrachtnemer en alle

andere eventueel door opdrachtnemer voor de montage tewerkgestelde personen,

e.e.a. naar genoegen van opdrachtnemer en in overeenstemming met de

Arbeidsomstandighedenwet.

11.2.

Wanneer opdrachtnemer ondanks de in lid 11.1 genoemde voorzorgsmaatregelen

toch wordt aangesproken op een overtreding van de regels, dan is opdrachtgever

verplicht om opdrachtnemer te vrijwaren voor de daaruit voortvloeiende kosten,

waaronder nadrukkelijk begrepen kosten voortvloeiende uit eventuele sancties en/of

aanwijzingen door bijvoorbeeld de Arbeidsinspectie.

11.3.

Als er sprake is van onwerkbare omstandigheden waaronder begrepen onwerkbaar

weer, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode van opdrachtnemer verlengd met de

daardoor ontstane stagnatietijd. Onder onwerkbare omstandigheden worden onder

andere verstaan: alle omstandigheden, waaronder begrepen onwerkbaar weer (zoals

neerslag, wind en vorst), die er de oorzaak van zijn dat er een (onveilige) werksituatie

ontstaat, dan wel dat daardoor het werk niet kan worden gerealiseerd. Zulks ter

beoordeling van opdrachtnemer.

Dagen waarop er sprake is van onwerkbare omstandigheden zullen door

opdrachtnemer als onwerkbare werkdagen worden beschouwd. Onder onwerkbare

werkdagen worden verstaan: werkdagen, respectievelijk halve werkdagen, waarop

door omstandigheden buiten de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer gedurende

ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van

de tewerkgestelde personen of machines niet kon worden gewerkt.

11.4.

Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld voorzieningen,

middelen materialen, hulpmaterialen, machines, steigers stellages, voertuigen, liften.

ladders en dergelijke, die door opdrachtgever zelf ter beschikking zijn gesteld.

Opdrachtgever staat ervoor in dat deze voldoen aan de van overheidswege

voorgeschreven (bouw)veiligheidseisen en zal opdrachtnemer vrijwaren voor enige

aanspraken van derden terzake schade die is ontstaan door het gebruik van de

hiervoor genoemde voorzieningen.

11.5.

Opdrachtgever mag de opgeslagen materialen, die niet onmiddellijk na aflevering op

de bouwplaats gemonteerd kunnen worden controleren op conformiteit met de

gemaakte afspraken. Eventuele verschillen zullen direct en schriftelijk aan

opdrachtnemer worden gemeld. Als opdrachtgever nalaat de materialen te

controleren, dan is de administratie van opdrachtnemer doorslaggevend.

11.6.

Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal

verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van

opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden

verricht of, wanneer dit een andere locatie betreft, waar deze al dan niet tijdelijk

worden opgeslagen.

11.7.

Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet

nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat,

zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van opdrachtnemer

dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor

opdrachtnemer voortvloeiende schade.

ARTIKEL 12: Oplevering van het werk

12.1.

Onder oplevering wordt in dit artikel verstaan het door opdrachtnemer conform lid 2

geheel of gedeeltelijk opleveren van het werk aan diens contractuele

wederpartij/opdrachtgever.

12.2.

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. opdrachtgever het werk geheel of gedeeltelijk heeft goedgekeurd;

b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een

deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c. opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is

voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk

kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of

ontbrekende onderdelen die binnen een redelijke termijn kunnen worden hersteld of

nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.3.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van

redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.

12.4.

Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid

stellen de afgekeurde delen van het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van

dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.

ARTIKEL 13: Aansprakelijkheid

13.1.

Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het

rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen

tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade

waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had

behoren te zijn.

13.2.

Niet voor vergoeding in aanmerking komen:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde winst;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die

door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken

waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats

waar gewerkt wordt;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.

13.3.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens

productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door

opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door

opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.

13.4

Opdrachtgever staat er voor in dat de toepassing van de producten gebeurt volgens

de van overheidswege voorgeschreven bouweisen en zal opdrachtnemer vrijwaren

voor enige aanspraken van derden terzake schade die is ontstaan door onjuiste

toepassing.

ARTIKEL 14: Garantie

14.1.

Opdrachtnemer staat voor een periode van t i e n  jaar na (op)levering in voor de goede

uitvoering van de overeengekomen prestatie.

14.2.

In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn op

ventilatieroosters, zonweringen en hang- en sluitwerk 1 jaar bedragen.

14.3

In afwijking van de in lid 1 genoemde periode van 5 jaar, zal de garantietermijn voor

verkochte en geleverde zaken met fabrieks- c.q. importeurs of groothandelsgarantie

(zoals bijvoorbeeld isolatieglas) de door deze leveranciers gestelde

garantiebepalingen gelden. Kosten van herplaatsing en/of reparatie van deze

producten worden beschouwd als inbegrepen tot een maximum van het vergoede

bedrag door de fabrikant, importeur of groothandel vermeerdert met 10 %.

14.4.

Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat

opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de

geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze

daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet

deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer naar zijn keuze deze herstellen of vervangen of

opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel van de factuur.

14.5.

Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een zaak dan staat

opdrachtnemer gedurende de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid

van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet

de zaak franco aan opdrachtnemer worden teruggezonden. Daarna zal

opdrachtnemer de keuze maken of hij: - de zaak herstelt; - de zaak vervangt; -

opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de zaak alsmede

gevolgschade voorkomend uit ondeugdelijke montage van de zaak, door

opdrachtgever of derde partij. De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of

transportkosten komen voor rekening van opdrachtgever.

14.6.

Tenzij opdrachtgever een consument is, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het

kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf, komen de kosten van vervanging

of herstel voor rekening van opdrachtnemer tot ten hoogste dat deel van het

factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigingsen

montagekosten van het desbetreffende onderdeel, dan wel tot de garantie die

opdrachtnemer verkrijgt van zijn leverancier of onderaannemer De verdeling van de

waarde van het geleverde is, tenzij anders overeengekomen, in procenten van het

factuurbedrag als volgt:

a.werkvoorbereiding 10%

b.profielen en plaatwerk 30%

c.oppervlaktebehandeling10%

d.afdichtingen5%

e.glas en panelen20%

f.hang- en sluitwerk e.d.10%

g.overige materialen5%

h.algemene kosten10%

Voor de kosten van montage wordt een vast percentage van 10% van het

factuurbedrag gerekend, d.w.z. dat de genoemde percentages van het factuurbedrag

elk met 10% worden verminderd.

14.7.

Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een

eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen.

Opdrachtgever zal opdrachtnemer het gebruik van aanwezige energie, hijs-, hef- en

transportwerktuigen, steigers, glazenwasinstallaties en dergelijke om niet toestaan

dan wel gratis ter beschikking stellen.

14.8.

De garantie gaat pas in wanneer opdrachtgever ten opzichte van opdrachtnemer aan

al zijn verplichtingen heeft voldaan. Door opschorting van de ingangsdatum van de

garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.

14.9.

Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of

vernieuwd.

14.10.

Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg zijn

van:

a.verwering en/of normale slijtage;

b.onoordeelkundig of abnormaal gebruik;

c.het ontbreken van onderhoud of reiniging overeenkomstig de

gebruikershandleiding en reinigingsvoorschriften van Vabo Techniek bv, zoals deze

gelden drie maanden voor het sluiten van de overeenkomst is opgenomen;

d.installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door opdrachtgever of

door derden;

e.kleine onvolkomenheden in de afwerking, die geen afbreuk doen aan de

deugdelijkheid

f.vormveranderingen in bouwkundige constructies van niet op de juiste wijze

uitgevoerde bouw-, herstel-, reinigings- of andere werkzaamheden of van het gebruik

van voor het doel ongeschikt(e) materia(a)l(en);

g.onvoorziene tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;

h.zaken, materialen, werkwijzen en constructies, welke afwijken van de gebruikelijke

voorschriften eisen en adviezen, voorzover deze op uitdrukkelijke instructie van

opdrachtgever zijn toegepast;

i.door of namens opdrachtgever geleverde materialen;

j.filiforme corrosie;

k.kleurverschillen en/of glansverlies.

l.gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;

m.invloeden van buitenaf, welke tijdens of na (op)levering zijn ontstaan;

n.zonweringen, glazenwasinstallaties, ladders en dergelijke;

o.(thermische)glasbreuk of de toepassing van (spiegel)draadglas;

p.warmtebelasting boven de 70C;

q.kitwerk, behalve voor wat betreft waterdichtheid;

r.afdichtingsprofielen (E.P.D.M.), behalve voor wat betreft de flexibiliteit.

ARTIKEL 15: Reclamaties

15.1

Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet

binnen 30 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te

ontdekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd. Is opdrachtgever

consument, dat wil zeggen iemand die niet handelt in het kader van de uitoefening

van een beroep of bedrijf, dan bedraagt de termijn waarbinnen gereclameerd moet

zijn 2 maanden.

15.2

Reclamaties schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Opdrachtnemer dient instaat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

ARTIKEL 16: Niet nagekomen verplichtingen door opdrachtgever

16.1.

Als opdrachtnemer bereid en in staat is zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te

komen, maar nakoming verhinderd wordt door een oorzaak die binnen de risicosfeer

van opdrachtgever ligt en die aan hem kan worden toegerekend. dan is

opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gederfde rente en geleden

schade.

16.2.

Niet afgenomen zaken worden na het verstrijken van de levertijd en/of

uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deel

werkzaamheden of de deelleveranties voor rekening en risico van opdrachtgever

opgeslagen en blijven aan hem ter beschikking staan. Opdrachtgever dient de

betaling te voldoen als zijnde geleverd. Opdrachtnemer mag altijd gebruikmaken van

de bevoegdheid van artikel 6:90 BW.

ARTIKEL 17: Betaling

17.1.

Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van opdrachtnemer of op een door

opdrachtnemer aangewezen rekening.

17.2.

Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats:

a.bij balieverkoop contant;

b.als termijnbetaling is overeengekomen: - 50% van de totale prijs bij opdracht;

betaling binnen 8 dagen na opdrachtdatum. - 45% van de totale prijs bij levering. -

5% van de totale prijs bij oplevering;

betaling binnen 14 dagen na factuurdatum.

17.3.

Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever verplicht op

verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor

betaling te verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan

voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de

overeenkomst te ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

17.4.

Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is

uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.

17.5.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a.een betalingstermijn is overschreden;

b.opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;

c.beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;

d.opdrachtgever (rechtspersoon) wordt ontbonden of geliquideerd;

e.opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

17.6.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan opdrachtnemer verschuldigd. De

rente bedraagt minimaal 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze

hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een

volle maand.

17.7.

Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen

betalingstermijn is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten

verschuldigd met een minimum van EUR 50,--. De kosten worden berekend op basis

van de volgende tabel:

over de eerste EUR 3.000,-- 15%

over het meerdere tot EUR 6.000,-- 10%

over het meerdere tot EUR 15.000,-- 8%

over het meerdere tot EUR 60.000,-- 5%

over het meerdere vanaf EUR 60.000,-- 3%

Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit

bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

17.8.

Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen

alle kosten die hij in verhand met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van

opdrachtgever.

17.9

Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle

verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst

openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op

een latere factuur.

ARTIKEL 18: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

18.1.

Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang

opdrachtgever:

a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze

overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;

b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten

niet betaalt of zal betalen;

c. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

18.2.

Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever

deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

18.3.

Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de

geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te

betreden waar deze zaken zich bevinden.

18.4

ls opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de

geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht

de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.

18.5

van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel

een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 19: Ontbinding

Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een

tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de

overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat

geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies gederfde

winst en gemaakte kosten.

ARTIKEL 20: Toepasselijk recht en forumkeuze

20.1.

a. Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van

toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

b. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige

andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

20.2.

Onbetwiste geldvorderingen voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze

voorwaarden op van toepassing zijn, zullen ter incasso worden voorgelegd aan de

burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij dit

in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel

afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.

20.3.

Alle overige geschillen voortvloeiend uit een overeenkomst waar deze voorwaarden

op van toepassing zijn zullen met uitsluiting van de gewone rechter worden

onderworpen aan het oordeel van een scheidsgerecht.

20.4.

Het in lid 3 genoemde scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten

van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, en doet met

inachtneming van de statuten van die Raad uitspraak.