Skip to main content

Bouwkundig teken- & adviesburo ADEK

Arjan Dekker

Startpagina  Even voorstellen  Waarom ADEK  VERBOUWINGEN  NIEUWBOUW  nieuws  Bouwweer  Contact opnemen  ADEK handel HBI kozijnen  ADEK BBS   sport & adek  links   
Ramen en deurenboek ADEK
Kunststof kozijnen HBI
Houten kozijnen HBI
Glassoorten HBI
HBI voordeuren
Kleuren HBI
HBI beslag
HBI terras deuren
Leveringsvoorw. HBI
Garantie HBI
Leveringsvoorw.Glasdaken

 

ADEK HANDEL VERKOOP,LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR HBI

 

Mei 2014

ADEK Handel hanteert leveringsvoorwaarden  voor leveringen van :

 

- HBI kozijnen en – of

- overige ADEK handel leveringen

 

zoals mede vermeld op onze offerte’s van HBI

 en order bevestigingen onder de noemer:

“Es gelten unsere Verkaufs- lieferungs- und Zahlungsbedingungen

 

Artikel 1. Definities

 

1 ADEK Handel handelt in houten en kunststof kozijnen

   ADEK handel handelt/levert en monteert in houten en kunststof kozijnen

   ADEK handel levert als groothandel diverse te noemen bouwmaterialen

 

KvK 34163146 Gevestigd: Commandeurslaan 26 1964LZ Heemskerk

 

2 De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, al dan niet in

het kader van diens bedrijf aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot

het verrichten van werkzaamheden.

 

Artikel 2. Algemeen

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze mondelinge of schriftelijke

aanbiedingen alsmede aanvaardingen en overeenkomsten, behoudens in

dien en voor zover wij schriftelijk anders verklaren. Eventuele inkoop of

andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij

deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

2. AI onze aanbiedingen, prijsopgaven e.d., waarbij niet nadrukkelijk het

tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en behouden hun geldigheid

gedurende 3maanden.

 

3 Ingeval de gedane aanbieding geen akkoord dan wel geen opdracht ten

gevolge heeft, is de opdrachtnemer bevoegd de voor de aanbieding

gemaakte kosten bij de opdrachtnemer in rekening te brengen.

 

4 Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, kleur, maten,

enzovoorts,

zomede gegevens in drukwerken, afbeeldingen en dergelijke

door de opdrachtnemer

bij de aanbieding verstrekt zijn bij benadering. Wanneer

echter de aanbieding wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt,

is de wederpartij bevoegd in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

Kleine afwijkingen zijn geen belemmering voor betaling, noch een grond voor ontbinding

van de overeenkomst, noch geven zij een recht op schadevergoeding.

 

5 Afspraken die buiten ADEK handel of overeenkomsten met derden

binden deze laatste niet, zolang zij niet door hem schriftelijk zijn bevestigd.

 

6 De opdrachtnemer staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het

doel, waarvoor de opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien dat

doel aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen

partijen is gebleken.

 

 

7 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever hem diensten te

leveren die deugdelijk zijn.

 

Artikel 3. Aanvang werkzaamheden

In overleg met opdrachtgever vangt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk na de

opdracht met de werkzaamheden / uitleveringen aan.

 

Artikel 4. Auteursrechten

 

1 Van tekeningen, beschrijvingen, kostenramingen, ontwikkelingsgegevens,

materialen, monsters e.d. behoudt opdrachtnemer zich de eigendom voor,

die door de opdrachtnemer aan opdrachtgever worden geleverd of op welke

wijze dan ook ter beschikking worden gesteld.

 

2 De opdrachtnemer mag het door de opdrachtgever opgegeven adres als zodanig

blijven beschouwen, totdat hem schriftelijk een nieuw adres is meegedeeld.

 

3 Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijke overeenkomst

zijn eerst bindend voor partijen indien met bekwame spoed schriftelijk

door de opdrachtnemer bevestigd.

 

Artikel 5. Meer- en minderwerk/verrekening

1 De opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en

gehouden minderwerk op de aanneemsom in mindering te brengen.

 

2 Meerwerk houdt in: al hetgeen door de aannemer, hetzij op verzoek of last

van de opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe, dan

wel gewijzigde voorschriften boven de in de aanneemovereenkomst uitdrukkelijk

vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt

geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in die overeenkomst

omschreven werkzaamheden worden gepresenteerd.

 

Minderwerk wordt omgekeerd evenzo vastgesteld.

Het bepaalde in artikel 7A: 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip

van afsluiting geldende prijzen.

 

2 Montage werkzaamheden worden tegen de (in de branche) gebruikelijke

tarieven uitgevoerd. Indien montage deel uit maakt van de overeenkomst.

 

3 De opdrachtnemer kan de overeengekomen prijzen bindend voor de

opdrachtgever verhogen.

 

4 Betaling van de eventuele meerprijs op grond van het in artikel 5 lid 2

bepaalde zal dienen te geschieden gelijk met de hoofdsom.

 

5 De werkzaamheden worden of in daggeldwerk (regiewerk) of in aangenomen

werk uitgevoerd. Een en ander zoals schriftelijk in de overeenkomst is  vastgelegd.

 

6 De opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij schriftelijk anders

is vermeld of overeengekomen.

 

7 De opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden of uitlevering en

tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het

moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald

voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan opdrachtnemer,

dan wel zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

 

De opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor de door deze vertraagde aflevering eventueel te

lijden schade. Ingeval opdrachtgever geen voorschot kan betalen dan wel

geen zekerheid voor de betaling wordt verschaft, is opdrachtnemer bevoegd

de overeenkomst te ontbinden.

 

8 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de betaling van de te leveren

goederen en diensten in termijnen te laten verlopen - zo nodig vermeerderd

met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, inclusief de eventueel

verschuldigde omzetbelasting.

Bij de offerte zullen de in rekening te brengen termijnen aan de opdrachtgever kenbaar

worden gemaakt.

 

9 Betaling van facturen dient plaats te vinden zonder enige korting binnen veertien

dagen (*)na factuurdatum, ten kantore van opdrachtnemer of door middel

van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

(*) Of tenzij anders vermeld op de overeenkomst.

 

De opdrachtgever is bij niet-volledige betaling in verzuim door het

verstrijken van voormelde (fatale) betalingstermijn.

Indien de opdrachtgever in verzuim is worden alle facturen onmiddellijk volledig opeisbaar.

 

10.  20 Dagen na het verstrijken van de voormelde betalingstermijn zal de

opdrachtgever een rente van 1,25 % verschuldigd zijn. Tevens zal de opdrachtgever

na eerste schriftelijke herinnering of aanmaning als buitengerechtelijke

kosten verschuldigd zijn een bedrag te berekenen naar het

gebruikelijke incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met

een minimum van € 75,-- en voorts minimaal als hierna in lid 12 vermeld.

 

11 Bij niet tijdige betaling van een of meer facturen zal de opdrachtnemer bij

latere leveringen en/of diensten contante betaling dan wel voorschotbetaling

kunnen verlangen.

 

12 Het incassotarief bedraagt in ieder geval:

over de eerste € 3.400,--                        : 15%.

over het meerdere tot €  6.800,--            : 10%.

over het meerdere tot €  15.900,--         : 8%.

over het meerdere tot €  63.500,--         : 5%.

over het meerdere                                  : 3%.

 

13 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van

alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die

het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling

betrekking heeft op een latere factuur.

 

14. Indien na 60 dagen nog niet tot volledige betaling is overgegaan door de opdrachtgever

behoud opdrachtnemer het recht  openstaande (na)  leveringen te doen uit stellen totdat volledige

betaling heeft plaats gevonden. Nadat het volledige openstaande en opeisbare bedrag is voldaan

zal tot vervolg van de leveringen zoals overeengekomen worden vervolgd.

Eventuele te maken vrachtkosten worden doorbelast.

 

Artikel 7. Levertijden

 

1 De levertijden zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor de opdrachtnemer

geen beletselen zijn de goederen te leveren en dat er geen beletselen

zijn voor de aan-/opdrachtnemer het werk ter hand te nemen.

 

2 Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen,

tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering

van onze diensten dienen wij, de opdrachtnemer, derhalve schriftelijk in

gebreke te worden gesteld.

 

3 Levering in gedeelten geeft de opdrachtgever geen recht ontbinding van de

overeenkomst te vorderen, dan wel de overeengekomen betaling geheel of

gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 

4 Wanneer de bestelde goederen na het verstrijken van de levertijd niet door

de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en

risico te zijner beschikking opgeslagen.

 

5 Indien een bepaalde datum van oplevering / levering is overeengekomen wordt deze

na schriftelijke mededeling van de opdrachtnemer verlengd, indien en voor

zover door omstandigheden, die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer

liggen, stagnatie optreedt.

Onder zodanige omstandigheden zijn begrepen:

weer, staking,uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar, stroomuitval, produktiestoringen,

en andere omstandigheden die als overmacht kunnen worden aangemerkt.

 

Een dergelijke overschrijding van de oorspronkelijke levertijd geeft de opdrachtgever

geen enkel recht tot het vorderen en van schadevergoeding, tot het weigeren van de

goederen of diensten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8. Vervoer

 

De verzending geschiedt op de wijze als door ons wordt aangegeven. Wenst de

opdrachtgever de goederen anders te ontvangen, dan zijn de extra kosten hieraan

verbonden voor diens rekening. Het vervoer wordt alleen dan verzekerd,

indien de opdrachtgever zulks uitdrukkelijk als zodanig voor zijn rekening heeft

verzocht.

 

 

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtnemer

 

1 De opdrachtnemer dient het door hem te leveren partij kozijnen e.d.  goed en deugdelijk

en naar de bepalingen van de overeenkomst te leveren.

 

2 De produktie van de kozijen wordt uitgevoerd, naar de aangegeven maten van de

tekening en hetgeen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is overeengekomen.

 

3 De opdrachtnemer aanvaardt de opdracht onder voorbehoud, dat de voor

het plan vereiste vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen en toewijzingen

tijdig worden /zijn verleend.

 

Artikel 10. Uitbesteding werk

 

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opgedragen werkzaamheden

(indien de overeenkomst inkl. montage geschied )uit te besteden.

 

Artikel 11. Montage / levering Rolluiken

1 Indien onze offerte, betreffende rolluiken montage inhoudt, dan wordt daaronder

verstaan de montage op of tegen het kozijn.

2 Zo de montage dient te geschieden ,zodat de montage ploeg er normaal bijkan de

 werkzaamheden te verrichten dan worden de kosten daarvan

als meerwerk in rekening gebracht. Zo ook de kosten van eventueel metsel-,

hak-, en breekwerk, steigerbouw.

3 Vertraging bij uitvoering van de montage, ontstaan, tengevolge van niet tijdige-,

onvakkundige- of bouwvoorbereiding heeft een meerprijs tot gevolg.

 

Artikel 12. Verplichtingen van de opdrachtgever

 

1 De opdrachtgever zorgt er voor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken

over:

- de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen,

  zoals de voor het plan vereiste vergunningen, ontheffingen en beschikkingen,

  een en ander op aanwijzing van de opdrachtnemer;

- het gebouw, het terrein, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd:

- voldoende gelegenheid voor aanvoer en/of afvoer van bouwstoffen, materialen

  en werktuigen.

 

2 Tenzij anders is overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht, zonder aanspraak

op vergoeding, water en elektriciteit ter beschikking te stellen (indien met montage overeenkomst).

Tevens dient de opdrachtgever voor opslagruimte voor de kozijnen,materialen en hijsmateriaal,

zorg te dragen. Een en ander voor zover de opdrachtnemer te kennen heeft

gegeven behoefte aan opslagruimte te hebben.

 

3 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen of de uitvoering

van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is

hij aansprakelijk voor:

a. niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering;

b. levering van ondeugdelijke materialen;

en kan de opdrachtnemer hiervoor en/of eventueel hieruit voortvloeiende

schade niet aansprakelijk worden gehouden.

 

4 Indien blijkt, dat voor het leveren van goede en deugdelijke werkzaamheden

meer arbeid en materiaal moet worden besteed dan bij het aanvaarden van

de opdracht redelijkerwijs was te voorzien, zal de opdrachtnemer de

opdrachtgever daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De meerdere kosten

komen in dat geval voor de opdrachtgever en zullen aan de opdrachtnemer

worden vergoed.

 

5 Indien de opdrachtnemer als gevolg van niet tijdig aanbrengen van elektrische,

sanitaire, verwarmings- of andere installaties met de opdracht niet verder

kan, met als gevolg dat hij genoodzaakt is op een later tijdstip terug te

komen om alsnog de opdracht te voltooien, zal de opdrachtgever hem de

daardoor te maken extra kosten vergoeden.

 

6 De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer binnen een redelijke termijn,

doch uiterlijk twee weken, voor de datum waarop volgens de overeenkomst

de werkzaamheden een aanvang zouden nemen, te waarschuwen wanneer

de opdrachtnemer zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan

aanvangen. Ingeval de opdrachtgever nalaat tijdig, zoals hiervoor is

omschreven,de opdrachtnemer te waarschuwen dat de werkzaamheden niet

op het afgesproken tijdstip kunnen aanvangen, is de opdrachtgever verplicht

de niet gewerkte dagen aan de opdrachtnemer te vergoeden overeenkomstig

het afgesproken tarief.

 

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 

1 Wanneer de maatopname is verzorgd door opdrachtgever zijn de risico’s

inzake maatverschillen (in de ruimste zin des woord) voor rekening van

opdrachtgever.

 

1a Wanneer is een kozijn boekje door de opdrachtnemer is gemaakt  en waaruit

de overeenkomst is ontstaan is de opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor de aangeboden

sparingen waar de kozijnen in gemonteerd dienen te worden.

 

Indien de opdrachtgever de overeenkomst met het kozijnboekje goedkeurt/ c.q.besteld is de

 opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de in het werk te verwachten kozijn opening.

 

Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de opdrachtgever aangeboden/gemaakte 

onjuist gemaakte kozijn openingen.

 

Bij reeds bestaande kozijn openingen (renovatie) wordt een inmeting en inbouw detail door

 beide partijen als overeenkomst goedgekeurd. Een bestelling van de opdrachtgever is een

goedkeuring op de reeds aangeboden kozijn partij met bijbehorende afmetingen en inbouw details.

 

2 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, veroorzaakt

door opdrachtgever aangewezen derden.

 

3 Voor alle directe schade van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend

met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke levering – en of uitvoering

van de opdracht, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt

tot het bedrag waarvoor opdrachtnemer zich met betrekking tot het vorenstaande

heeft verzekerd, dan wel indien opdrachtnemer geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering

heeft afgesloten, tot een bedrag waarvoor opdrachtnemer met een praktijk als onderhavige

opdrachtnemer zich pleegt te verzekeren.

 

4 De opdrachtnemer is, behoudens het navolgende dan wel indien schriftelijk

anders is bepaald, niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door

handelen of nalaten van hulp of andere personen en/of zaken welke door

de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken,

zoals toeleveranciers en werknemers.

 

Opdrachtnemer zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade als bedoeld in de eerste volzin tot

een bedrag per gebeurtenis van maximaal  het factuurbedrag

betrekking hebbende op de werkzaamheden waarbij de schade zich heeft voorgedaan.

 

5 Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren

waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor de

afnemer voortvloeiende kosten en schade door de opdrachtgever te worden

vergoed.

 

 

 

 

 

 

6 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens niet- of niet behoorlijke

nakoming van door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is beperkt tot

hetzij:

- alsnog presteren;

- het ondeugdelijk geleverde of vervaardigde te herstellen.

 

De opdrachtgever heeft tevens de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden

onder de verplichting de verrichte werkzaamheden en/of de deugdelijk

geleverde materialen aan opdrachtnemer te vergoeden.

 

Artikel 14. Reclames/Garantie

 

1 Voor de geleverde goederen strekt de garantie zich in het algemeen niet verder

uit dan tot het gratis leveren van nieuwe goederen, voor verkochte en

geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden slechts de door de fabriek

gestelde garantievoorwaarden. Zijn apart opvraagbaar.

 

2 Het inroepen van de garantie kan voor de opdrachtgever geen reden zijn

om zijn betalingsverplichtingen niet na te komen.

 

3 het inroepen van reclames door een levering welke dor in artikel 7 lid 5 is vermeld kan

 geen reden zijn om zijn betalingsverplichtingen te verzuimen.

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud

 

1  Zolang de opdrachtnemer geen volledige betaling ter zake van een overeenkomst

van partijen met betrekking tot uitvoering van werk of de koop/verkoop

van goederen  heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt,

hetzij onverwerkt, eigendom van opdrachtnemer.

 

2 Indien de opdrachtgever enige verplichting, voortvloeiende uit de tussen partijen

gesloten overeenkomst niet nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd de

goederen, al dan niet verwerkt terug te nemen, zonder dat een nadere ingebrekestelling

nodig is.

 

Artikel 16. Annulering of schorsing van de opdracht

 

1.De opdrachtgever is niet bevoegd de overeenkomst te annuleren. bestellen is afnameplicht

en betaalplicht.

 

2 De opdrachtgever is  bevoegd de uitvoering tijdelijk of gedeeltelijk stil

te leggen.( indien er inkl.montage is overeengekomen)

Geld niet voor uitsluitend leveren van kozijnen.

 

3 In geval 1 zit de opdrachtgever vast na definitive goedkeuring van de overeenkomst

vast aan een afname en betaalplicht.

In geval 2 heeft de opdrachtnemer het recht op volledige schadeloosstelling.

De winstderving wordt daarbij bepaald op tien procent (10%) vermeerderd

met omzetbelasting. Laatste volzin geldt niet ingeval er sprake is

van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever.

 

Artikel 17. Oplevering van het werk

 

1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop de

opdrachtnemer dit de opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling heeft

medegedeeld.( Geld bij montage opdracht).

 

2 De bij de oplevering / levering  geconstateerde gebreken dienen binnen 30 dagen na

de oplevering schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

 

3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen wordt deze

na schriftelijke mededeling van de opdrachtnemer verlengd, indien en voor

zover door omstandigheden, die buiten de risicosfeer van de opdrachtnemer

liggen, stagnatie optreedt.

Onder zodanige omstandigheden zijn begrepen:

weer, staking,

uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar , stroomuitval, produktiestoringen  en andere

omstandigheden die als overmacht kunnen worden aangemerkt.

 

Een dergelijke overschrijding van de oorspronkelijke levertijd geeft de opdrachtgever geen

enkel recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van de goederen of

diensten of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

1 Eventuele geschillen over alle verbintenissen en rechtsvorderingen welke uit

de overeenkomst voortvloeien zullen naar gelang de absolute bevoegdheid

in eerste instantie worden berecht door de relatief bevoegde Kantonrechter,

althans de Arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin het

bedrijf van de opdrachtnemer is gevestigd.

 

De opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld binnen een maand nadat de

opdrachtnemer zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen ter beslechting van het geschil

alsnog de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

2 Bij eventuele verschillen in de Nederlandse en een tekst van deze voorwaarden

in een andere taal heeft de Nederlandse tekst voorrang.

 

 

 

 

 

 

Leveringsvoorwaarden “Adek Handel" mei 2014"